Regler for Kajakroning

Regler for kajakroning


A.

Gyldighed
A. 1 RFK udgør sammen med “Love for Frederikssund Roklub” de gældende regler for kajakroning i klubben.
A. 2 Klubbens medlemmer er forpligtiget til at overholde Dansk Kano & Kajak Forbunds (DKF) love og bestemmelser, hvoraf et eksemplar befinder sig i klubbens lokale. RFK opfylder DKS’s sikkerhedsbestemmelser.
A. 3 RFK skal være autoriseret til brug ved siddende formands underskrift, og skal som sådan til enhver tid være opslået i klubhuset.
A. 4 RFK udleveres, ved instruktørernes ansvar, til samtlige medlemmer, der ønsker at ro kajak.
Før en instruktør kan godkende et medlem som værende frigivet, skal det pågældende medlem overfor instruktøren bekræfte, at “Love for Frederikssund Roklub” samt RFK er læst og forstået.
B. Sikkerhedsbestemmelser
B. 0 Medlemmer under 18 år, der ønsker at ro kajak, skal have forældrenes skriftlige tilladelse hertil.
Ved underskrift skal en af forældrene bekræfte at RFK er læst og forstået, samt at medlemmet, der ikke er fyldt 18 år, tillades at ro kajak under de heri givne vilkår.
B. 1 Medlemmer, der ønsker at ro kajak, skal før roning påbegyndes, ved underskrift bekræfte, at de ikke lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevistheden. For medlemmer under 18 år. skal en tilsvarende underskrift fra en af forældrene foreligge.
B. 2 Klubbens kajakroere opdeles i begyndere, frigivne og fuldbefarne.
B. 2.1 For at opnå status som frigiven kræves, at man:
–  har bestået svømmeprøven.
–  har gennemgået indholdet af listen “Kajakinstruktion” med en
instruktør.
Svømmeprøven: medlemmet skal kunne svømme mindst 600m uden vest, hvilket vises ved en praktisk prøve. Alternativt kan skriftligt bevis fra svømmehal el. lign. forlægges bestyrelsen til godkendelse.
B. 2.2 For at opnå status som fuldbefaren kræves, at man:
–  har status som frigiven.
–  kan tage vest på efter kæntring på dybt vand.
–  kan hjælpe en anden roer, der er kæntret, op i dennes kajak igen
–  har roet mindst 50 km på en sæson.
–  har haft teorigennemgang ved instruktøren, eller har bestået
korttursstyrmandskursets teoretiske del.
–  har bestået entringsprøven.
–  har bestået roprøven.
Entringsrøve: medlemmet skal på sikker vis, efter kæntring på dybt vand, kunne vende kajakken, entre den og føre den videre.

Roprøven: ved roning i bølger og frisk vind (ca. 8 m/s) skal medlemmet på sikker vis kunne foretage opbremsninger, vendinger og skodninger (roning baglæns).

B. 2.3 Prøverne godkendes af en instruktør, som herefter indfører de godkendte prøver i en hertil beregnet mappe.
B. 2.4 Når alle prøver er godkendt af en instruktør, foretager formanden den endelige godkendelse og tildeler medlemmet status som fuldbefaren.
Når et medlem har opnået status som fuldbefaren, udsteder formanden et bevis til medlemmet på godkendelsen som fuldbefaren, og den blanket, hvorpå instruktøren har godkendt medlemmet afleveres til kassereren, der vedhæfter den på stamkortet.
B. 2.5 Begyndere og frigivne må ikke ro udenfor dagligt rofarvand.
B. 2.6 Begyndere må kun ro under instruktion af en instruktør.
B. 2.7 Frigivne medlemmer må ro indenfor dagligt rofarvand ifølge med et fuldbefarent medlem. Såfremt en person, der i givet fald er i stand til at tilkalde hjælp, fra land holder øje med vedkommende, må en frigiven ro alene mellem lystbådehavnen mod syd og Tandstumpen mod nord, og ikke længere ude end til sejlrenden.
B. 3 Alle kajakker skal medføre en af DKF eller Dansk Varedeklarations Nævn godkendte svømme- eller redningsvest pr. ombordværende.
B. 3.1 Begyndere og frigivne skal altid ved roning være iført vest.
B. 4 Alle kajakker skal være forsynede med et øseredskab, således anbragt, at det ikke kan gå tabt under kæntring, og altid er let tilgængeligt.
B. 5 Roning iført tungt fodtøj er forbudt.
B. 6 Alle kajakker skal medføre overtræk ved langtursroning.
B. 7 Under roning i havne skal kajakker holde sig i højre side af sejlløbet, og må på ingen måde komme i vejen for skibstraffikken.
B. 8 Under roning i havne eller stærkt trafikerede farvande skal der altid føres lygte fra mørkets frembrud til daggry.
B. 9 Under roning i mørke skal der medføres en klart lysende lygte rede til brug.
B.10 Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land.
B.11 En kajak, som er på tur, skal følge kystlinjen så nær, at roeren til stadighed har føling med land. Ved føling med land forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjerge sig selv i land. Dog skal det være tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (d.v.s. roligt vejr uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge) at sætte over bugte eller vige.
Det er under ingen forhold tilladt at ro længere fra land end 2 km.
B.12 Kajakker skal være godkendt af bestyrelsen som sødygtige. Er dette ikke tilfældet, eller er kajakkerne ikke vedligeholdt, kan bestyrelsen forlange dem fjernet fra kajakskuret.
B.13 Alle klubbens og medlemmernes kajakker skal være mærket med klubbens navn eller kendingsmærke på en af bestyrelsen godkendt måde, således at en kajak til enhver tid kan identificeres.
B.14 Det er klubbens medlemmer tilladt at ro i kajak i perioden 1. november til onsdagen før Påsken (vintersæsonen) på følgende betingelser:
–  medlemmet skal have status som fuldbefaren.
–  medlemmet skal være iført vest, nævnt under pkt. B. 3.
–  Kajakroeren skal følge kystlinien så nær, at han/hun stadig har
føling med land. Ved føling med land forstås, at man under alle
forhold er i stand til at bjærge sig selv i land.
–  medlemmet skal være forsvarligt påklædt.
–  Medlemmer, som i året har roet mindre end 200 km i kajak, skal
følges med et andet medlem, der opfylder ovenstående
betingelser.
B.15 Før et medlem tager ud at ro, skal vedkommende udfylde sit rokort og lægge dette i rokort-kassen mærket “Ude at ro”.
Efter endt roning udfyldes rokortet med hjemkomsttidspunkt m.v., og lægges tilbage i rokort-kassen mærket “Ikke ude”.
C. Båderegler:
C. 1 Klubbens kajakker har fortrinsret til pladserne i kajakskuret.
Medlemmer kan efter tilladelse fra bestyrelsen lægge egne kajakker i klubbens kajakskur, såfremt der er en ledig plads.
C. 1.1 Såfremt klubben erhverver en kajak, og der ikke er en ledig plads i kajakskuret, må dét medlem, der sidst har fået tilladelse til at lægge sin kajak i skuret, fjerne denne.
C. 1.2 Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlems kajak kun benyttes sjældent eller aldrig, kan denne kræves fjernet, såfremt pladsen ønskes benyttet til en anden kajak.
C. 1.3 Det er ikke tilladt at udskifte de hængelåse klubben har sat på kajakskuret.
C. 1.4 Klubben har intet forsikringsmæssigt ansvar over for de af medlemmernes kajakker, der ligger i kajakskuret.
C. 2 Medlemmer uden egen kajak har fortrinsret til klubbens kajakker frem for medlemmer, der har egen kajak.
C. 3 På instruktionsaftener har instruktørerne fortrinsret til klubbens kajakker. Opslag herom skal være at finde på kajakopslagstavlen.
C. 4 Kajakker kan reserveres i en hertil fremlagt kalender, ved heri at angive navn, kajak og tidsrum.
C. 4.1 Mandag til torsdag kan kajakker i tidsrummet 18.15 – 21.15 kun reserveres i et af tidsrummene:

18.30  –  19.45 og
20.00  –  21.15

I øvrig tid kan en kajak almindeligvis kun reserveres for maksimalt 4 timer ad gangen.

C. 4.2 Ønskes en kajak reserveret for længere tid end 4 timer, f.eks. for deltagelse i et weekend arrangement, kan kun formanden, næstformanden eller langtursrochefen give tilladelse hertil.
C. 4.3 En kajak kan kun benyttes eller reserveres, så længe den ikke er reserveret af andre.
C. 4.4 Et medlem kan kun have en reservation liggende ad gangen (bortset fra reservationer jf. pkt. C. 4.2).
C. 4.5 Der skal stå et navn for hver reserveret kajak, og dette skal skrives fuldt ud (både fornavn og efternavn).
Undtaget herfra er dog instruktører, der udover eget navn, kan angive “instruktion”.
C. 4.6 Er en roer, der har reserveret en kajak, ikke ankommet til klubhuset et kvarter efter reservationstidspunktet, bortfalder reservationen, og kajakken kan benyttes af en anden roer.
C. 5 Alle medlemmer, der er fuldbefaren og/eller instruktører er at finde på medlemslisten, der er opslået på opslagstavlen. Det påhviler disse medlemmer at være imødekommende overfor ikke-fuldbefarne medlemmer, der ønsker at komme ud at ro.
C. 6 Efter endt rotur skal kajakken skylles og aftørres, og kajakken samt udrustning lægges på plads, såfremt det ikke umiddelbart skal benyttes af en anden.
C. 7 Dele, der hører den enkelte kajak til, må ikke fjernes fra kajakken.
C. 8 Enhver skade på materiel skal anmeldes til materialeforvalteren.
Skyldes skaden grov uagtsomhed, er skadevolderen erstatningspligtig.

Samme er gældende for bortkomne effekter.

C. 9 Når man ror kajak, må man erindre, at den skal behandles med varsomhed, trods det måske solide udseende.

Vælt ikke med forsæt, medmindre der er tale om øvelse eller entringsprøve.

Ro ikke direkte op på stranden – få hellere våde fødder end et ødelagt ror.

Vær, ved roning på lavt vand, meget opmærksom på sten, der kan ligge lige under overfladen. Påsejlinger ødelægger kajakken og kan forårsage kæntringer.

Er du i tvivl, om du selv kan bære kajakken, så bed en anden hjælpe dig – det er ingen skam.

Ved frisk vind kan kajak, pagaj og andet blæse i vandet, hvis det ligger på broen; efterlad det derfor ikke uden opsyn.

Lægges kajakken på land, må den ikke hvile på roret.

Læg ikke en kajak på bådebroen eller andre steder, hvor den kan ligge i vejen for andre.

HUSK at du har ansvaret for kajakken fra det øjeblik, du tager kajakken ud af skuret, eller overtager den fra en anden, til den ligger der igen, eller en anden har overtaget den!

D. Overtrædelse
D. 1 Overtrædelse af de her i RFK givne regler kan, jf. “Love for Frederikssund Roklub”, §8, straffes med karantæne, eller i særligt grove tilfælde eksklusion.